mod-koulutuksen sisällöt

MOD-koulutus pitää sisällään viisi sisältöteemaa. Jokainen MOD-toteutus on juuri omanlaisensa prosessi, jossa kuitenkin on yhteisiä, tunnistettavia teemoja, harjoitteita ja ilmiöiden kuvauksia.

avoimuus

Avoimella keskustelulla luomme perustan koko prosessille. Tässä vaiheessa kohtaamme toisemme ja luomme ilmapiirin, jossa kaikki tulevat nähdyiksi ja kuulluiksi. Koulutuksen perustana on luottamus ja siksi tässä vaiheessa sovimme ryhmän yhteiset pelisäännöt.

ihmisoikeudet

MOD-koulutuksen lähtökohta on oikeusperusteisuus eli se mitä lainsäädäntö ja julistukset linjaavat. Pohdimme ihmisoikeuksien ja lainsäädännön tärkeyttä sekä keskitymme tarkastelemaan ihmisoikeuksien taustalla olevaa arvopohjaa ja ihmisten arvokkuuden filosofiaa. Haastamme itsestäänselvyyksiä ja tunnistamme etuoikeuksia.

itsetuntemus

Prosessin kolmannessa vaiheessa opimme tutkimaan omaa ajatteluamme, arvojamme,
normejamme ja suhtautumistapojamme. Tässä osassa tarkastelemme ME ja NE -asetelmaa sekä
hyvän ja huonon kierrettä. Tunnistamme etuoikeuksiamme ja haastamme itsemme hyödyntämään niitä yhteiseksi hyväksi. Saamme jakaa omia näkökulmiamme ja vastaavasti
kuuntelemme toisten ajatuksia.

moninaisuus, normit, syrjimättömyys

Neljännessä vaiheessa käsittelemme ryhmän toiveiden ja tarpeiden mukaisia aihealueita.
Voimme keskittyä ajankohtaiseen ja ryhmää koskettavaan teemaan. Käsittelemme normien vaikutusta ajatuksiimme ja tekoihimme sekä etsimme väyliä toimia syrjintää ja rasismia vastaan. Tunnistamme moninaisuuden moniulotteisuutta ja suhdettamme siihen.

mukaan ottaminen, osallisuus

MOD-prosessin viimeisessä vaiheessa syvennämme mukaan ottamisen ja ulkopuolelle
jättämisen näkökulmia. Pohdimme yhdessä prosessin aikana käytyjä asioita ja millaisen
ilmapiirin haluamme luoda yhteisöömme. Mietimme mistä löytää rohkeuden olla rakentamassa rauhaa? Mistä saamme uskalluksen edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta? Mietimme miten MOD vaikuttaa meihin ja miten se vahvistaa resilienssiämme.